O Mnie about me

O Mnie

Nazywam się Mieszko Godlewski. Nożami i wszelką białą bronią interesowałem się od zawsze, ale na pomysł żeby samemu je robić wpadłem dopiero w 2013 roku. Przypadkiem znalazłem forum twórców noży - no i wpadłem - knifemaking stał się moim podstawowym hobby. Kupiłem podstawowe narzędzia - wiertarkę, małą szlifierkę taśmową i kupę narzędzi ręcznych. Najpierw zaczynałem w garażu, a z czasem wygospodarowałem sobie mały warsztacik, gdzie mogę oddawać się temu hobby.
Nie mam własnej kuźni, w związku z tym kupuję stal dedykowaną na tego rodzaju wyroby, wycinam kształt, kładę szlify i po hartowaniu oprawiam.
Wstępnie przygotowane ostrza wysyłam do profesjonalnych hartowni - obecnie hartuję w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.
Najczęściej używam stali D2 (K110), czasem (głównie na zamówienie) markowego damastu (Damasteel, Balbach) lub stali proszkowej (głównie K390). Zapewniają wysoką twardość i długie trzymanie ostrza, a więc podstawowe warunki jakich wymagam od dobrego noża. Stal kupuję bezpośrednio u producenta lub w renomowanych sklepach żeby mieć pewność co do produktu.
W chwili obecnej wykonuję wyłącznie noże ze stałą głownią, do składanych nie mam zacięcia ani odpowiedniego sprzętu.
Oprawy wykonuję najchętniej z materiałów naturalnych, takich jak drewno, kość, rogi, poroże w połączeniu z elementami mosiądzu, miedzi i nowego srebra. Często ozdabiam moje noże techniką scrimshaw, filework, trawieniem, grawerunkiem. Pochwy wykonuję ze skóry bydlęcej, czasem łączonej z egzotycznymi skórami (raja, wąż morski).
Noże, które robię są niepowtarzalne, nie robię noży  w seriach.
Najlepiej się czuję w klimatach noży myśliwskich, może dlatego, że wiem jakie wymogi musi spełniać taki nóż, żeby forma nie przerosła funkcjonalności. Generalnie wyznaję zasadę, że nóż musi przede wszystkim spełniać swoją funkcję, a wszelkie ozdobniki i dodatki nie mogą ograniczać celu, dla którego został stworzony.
Ciągle eksperymentuję w formach, konstrukcjach, materiałach i technikach wykańczania moich dzieł.
Knifemaking jest dla mnie przyjemnością, robię to w wolnych chwilach i kiedy mam odpowiedni nastrój, dlatego czas wykonania jednego noża trwa minimum 1 miesiąc. 
Żeby jakoś sfinansować moje hobby wykonuję również noże na zamówienie.
Mam również swój wątek na forum knives.pl, gdzie się czasem udzielam i skąd również czerpię inspiracje.
 
My name is Mieszko Godlewski. I've always been interested in knives and all melee weapons, but I only came up with the idea of ​​making them myself in 2013. I accidentally found a knife makers forum - and I came up with - knifemaking has become my primary hobby. I bought basic tools - a drill, a small belt grinder and a pile of hand tools. First, I started in the garage, and over time I found a small workshop where I can devote myself to this hobby.
I do not have my own forge, therefore I buy steel flat bars dedicated for this kind of products, I cut out the shape, put the cuts and after hardening I fix it.
I send pre-prepared blades to professional hardening plants - I am currently hardening at the Institute of Precision Mechanics in Warsaw.
I usually use D2 steel (K110), sometimes (mainly on request) branded damast (Damasteel, Balbach) or powder steel (mainly K390). They provide high hardness and long blade retention, so basic conditions that I require from a good knife.
At the moment I make only knives with a fixed blade, for folding I have no jam or appropriate equipment.
I make the luminaires preferably from natural materials such as wood, bone, horns, antlers in combination with elements of brass, copper and new silver. I often decorate my knives with scrimshaw technique, filework, etching, engraving. I make the sheath from cowhide, sometimes combined with exotic skins (rai, sea snake).
The knives that I make are unique, I don't make knives in series.
I feel best in the climate of hunting knives, maybe because I know what requirements such a knife must meet so that the form does not exceed the functionality. In general, I adhere to the principle that the knife must first of all fulfill its function, and all ornaments and accessories can not limit the purpose for which it was created.
I'm constantly experimenting with forms, constructions, materials and finishing techniques for my works.
Knifemaking is a pleasure for me, I do it in my free time and when I have the right mood, that's why the time of making one knife lasts a minimum of 1 month.
To somehow finance my hobby, I also make knives to order. 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz