FAQ

JAK ZAMÓWIĆ NÓŻ ?

HOW TO ORDER A KNIFE ?

Żeby zamówić nóż trzeba wysłać e-mail z podstawowymi warunkami jakie powinien spełniać (wymiary, rodzaj stali, konstrukcja - full tang czy hidden tang, materiały do oprawy, z pochwą czy bez). Jeśli stwierdzę, że na tym etapie jestem w stanie spełnić oczekiwania - uzgadniamy następne warunki : ustalamy czy zamawiający ma już projekt graficzny, czy zostawia to mi do wykonania (nie ma to wpływu na cenę). Po zatwierdzeniu projektu ustalamy czas wykonania i cenę.

To order a knife you need to send an email with the basic conditions it should meet (dimensions, type of steel, construction - full tang or hidden tang, materials for binding, with or without a sheath). If I find that at this stage I am able to meet the expectations - we agree on the following conditions: we determine whether the ordering party already has a graphic design, or leaves it to me to do (this does not affect the price). After approving the project, we determine the time of implementation and price.

CZY WYKONAWCA WYSTAWIA FAKTURY VAT ?

IS THE CONTRACTOR ISSUING A VAT INVOICE ?

Moja działalność jest zwolniona z VAT, ale wystawiam faktury.

My business is exempt from VAT, but I issue invoices (checks, bill's).

JAKI JEST CZAS WYKONANIA NOŻA ?

WHAT IS THE TIME TO MAKE A KNIFE ?

Termin zależy od wielu czynników - stopień skomplikowania projektu, dostępność w Polsce materiałów, ilość zamówień, które już wykonuję. Przy wykonaniu prostego noża z ogólnie dostępnych materiałów czas wykonania to około 6 miesięcy. 


The deadline depends on many factors - the complexity of the project, the availability of materials in Poland, the number of orders I already carry out. When making a simple knife from generally available materials, the execution time is about 6 months.


CZY STALE, KTÓRYCH UŻYWAM SĄ "DOBRE" ?

ARE THE STEELS I USE "GOOD" ?

Stal D2 to wysokowęglowa stal narzędziowa używana przez knifemakerów na całym świecie do wykonywania noży z tzw. średniej i wysokiej półki, zaliczana do stali półnierdzewnych. Można ją zahartować do bardzo wysokiej twardości (powyżej 60 HRC). Stal proszkowa RWL-34 lub K-390 to bardzo wysokiej jakości stale, co niestety ma odbicie również w cenie i kosztach procesu hartowania. Stale proszkowe uważane są za najlepsze wśród materiałów do wykonywania głowni noży.

D2 steel is a high carbon tool steel used by knifemakers around the world to make knives from the so-called medium and high shelf, classified as semi-rust steel. It can be hardened to very high hardness (above 60 HRC). Powder steel RWL-34 or K-390 is a very high quality steel, which unfortunately is also reflected in the price and costs of the hardening process. Powder steels are considered the best among the materials for making knife blades.

CZY MOGĘ SOBIE ZAŻYCZYĆ NÓŻ Z INNEJ STALI, NP. Z DAMASTU ?

CAN I ORDER A KNIFE FROM ANOTHER STEEL, e.g. FROM DAMAST ?

Oczywiście, jeśli tylko dana stal będzie dostępna.

Of course, if only the steel will be available.

CHCIAŁBYM ZAMÓWIĆ NÓŻ, ALE NIE WIEM JAKI 

I WANT TO ORDER A KNIFE BUT I DON'T KNOW

Nie ma problemu, wyślij e-maila z ogólnym opisem do czego ma służyć, jak sobie go wyobrażasz i czego się po nim spodziewasz. Ja zaproponuję resztę.

No problem, send an email with a general description of what it is for, how you imagine it and what you expect from it. I will propose the rest.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz